Regulamin

ArchiDESK - Regulamin

Definicje regulaminowe
1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady, prawa i obowiązki korzystania z platformy www.archidesk.pl przez Usługobiorców oraz Użytkowników a także prawa i obowiązki Administratora wobec Użytkowników i Usługobiorców.
2. Administrator, Usługodawca - PCAW sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-809 Warszawa, przy ul. Kałuszyńska 7/10, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: Nr KRS 0000694286 posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 1132950437 prowadząca platformę www.archidesk.pl
3. Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem: www.archidesk.pl
4. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa nadaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową, mogąca zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi być podmiotem praw i obowiązków, która dokonała Rejestracji i zaakceptowała Regulamin, celem korzystania z bezpłatnych lub odpłatnych Usług.
5. Użytkownik – osoba trzecia korzystająca z zasobów Serwisu w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, odwiedzająca Serwis, która dokonała Rejestracji i stworzyła konto akceptując warunki Regulaminu i która ma prawo, przy zachowaniu zasad Regulaminu, a także instrukcji, haseł i odnośników zamieszczonych w samym Serwisie do korzystania z możliwości, jakie oferuje Serwis. Na zasadach określonych niniejszym Regulaminem za Użytkownika uważa się również każdą osobę korzystającą w ograniczonym zakresie z zasobów Serwisu bez wypełnienia procedury rejestracyjnej, brak procedury rejestracyjnej nie wyłącza odpowiedzialności Użytkownika określonej w Regulaminie.
6. Konto – podstrona internetowa Serwisu z ograniczonym przez Dane Dostępowe dostępem, umożliwiająca Usługobiorcy i Użytkownikowi zarządzanie wprowadzonymi przez niego danymi a Użytkownikowi także aktywne uczestnictwo w Serwisie oraz aktualizację wskazanych w procesie Rejestracji danych osobowych. 7. Usługa – usługa reklamowa świadczona na stronach internetowych Serwisu archidesk.pl oraz wszystkie usługi dostępne za pośrednictwem Serwisu.
8. Rejestracja Usługobiorcy – proces polegający na wypełnieniu formularza elektronicznego dostępnego na stronie Serwisu, oznaczający akceptację warunków świadczenia Usług wskazanych w Regulaminie.
9. Rejestracja Użytkownika – proces polegający na wypełnieniu formularza elektronicznego dostępnego na stronie Serwisu, oznaczający akceptację warunków Regulaminu celem stworzenia Konta. 10. Zamówienie– zlecenie wykonania usługi, potwierdzone poprzez formularz zamówienia pobrany z strony Serwisu przez Usługobiorcę lub przesłany Usługobiorcy przez Usługodawcę, zawierający po jego uzupełnieniu dane Usługobiorcy a także szczegółowe dane dotyczące wyboru Usługi, przesyłany do siedziby Usługodawcy, drogą elektroniczną, faksem lub pocztą celem zawarcia Umowy.
11. Umowa – zgodne porozumienie Usługodawcy i Usługobiorcy, którego przedmiotem jest świadczenie Usługi na warunkach określonych w złożonym Zamówieniu lub zawarte bezpośrednio przez Usługodawcę i Usługobiorcę w siedzibie jednego z nich, przy czym postanowienia Regulaminu stanowią element składowy zawieranej Umowy.
12. Indywidualne negocjacje – wyraźne oświadczenie Usługodawcy, za które nie można uznać braku odmowy przyjęcia Zamówienia.
13. Dane Dostępowe – dane składające się z loginu i hasła, które umożliwiają zalogowanie się przez Usługobiorcę i Użytkownika do Konta, przesyłane drogą elektroniczną po zakończeniu procesu Rejestracji.
14. Pakiet – skomponowany przez Usługobiorcę zestaw Usług świadczonych przez Usługodawcę w rozróżnieniu na zakres ich funkcjonalności.
15. Opłata – należność przysługująca Usługodawcy od Usługobiorcy z tytułu świadczenia Usługi wynikająca z Umowy.
16. Okres rozliczeniowy – okres na jaki została zawarta umowa i za który pobierane jest wynagrodzenie.

Rejestracja konta
17. Każda osoba fizyczna może dokonać Rejestracji i stworzyć Konto wypełniając formularz znajdującym się na podstronie Serwisu.
18. Administrator wskazuje, które dane Użytkownik musi podać obligatoryjnie a które fakultatywnie.
19. Użytkownik może korzystać z Serwisu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem, wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową.
20. Użytkownik jest obowiązany do podania danych zgodnych z prawdą. W przypadku powzięcia przez Administratora informacji o podaniu przez Użytkownika nieprawdziwych danych, Administrator wzywa Użytkownika drogą mailową do usunięcia nieprawidłowości. Jeżeli Użytkownik nie usunie nieprawidłowości Administrator może usunąć wskazane dane, a nawet zablokować Konto Użytkownika. 21. W przypadku sporu, co do prawdziwości danych Użytkownik ma obowiązek przedstawić Administratorowi dokumenty wskazujące na prawdziwość zamieszczonych na Koncie danych.
22. Użytkownik jak i Usługodawca są obowiązani do zachowania w tajemnicy Danych dostępowych. Udostępnienie Danych dostępowych podmiotom trzecim celem udostępnienia Konta jest zakazane i może skutkować jego zablokowaniem.
Prawa i obowiązki użytkownika, usługobiorcy i administratora
23. Użytkownik i Usługobiorca dokonując Rejestracji akceptuje warunki Regulaminu.
24. Osoba fizyczna działająca w imieniu i na rzecz innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębna ustawa nadaje zdolność prawną, prowadzącej działalność gospodarczą akceptując Regulamin oświadcza, że jest osobą upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu na mocy posiadanego umocowania.
25. Dane podawane przez Usługobiorców i Użytkowników są danymi jawnymi, a podmioty je umieszczające w Serwisie wyrażają zgodę na ich indeksowanie przez wyszukiwarki a także udostępnianie innym Użytkownikom i Usługobiorcom.
26. Użytkownik, który dokonał Rejestracji i założył Konto ma prawo w ramach możliwości technicznych stworzonych przez Administratora do korzystania z oferowanych bezpłatnych usług, w szczególności do:
a) Zamieszczania zdjęć.
b) Dodawania opisów i komentarzy do materiałów znajdujących się w Serwisie.
c) Tagowania znajdujących się w Serwisie zdjęć.
d) Aktywnego uczestniczenia w prowadzonym w Serwisie forum dyskusyjnym.
27. Zamieszczane przez Użytkowników materiały mogą być moderowane przez Administratora.
28.Każdy Użytkownik jest obowiązany do:
a) Bezwzględnego przestrzegania postanowień Regulaminu.
b) Bezwzględnego powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, prawa autorskie osobiste i majątkowe osób trzecich, prawa wynikających z rejestracji wynalazków znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych przysługujących osobom trzecim.
c) Nieutrudniania korzystania z Serwisu innym Użytkownikom i Usługobiorcom.
29. Użytkownik ma bezwzględny zakaz:
a) Rozpowszechniania za pośrednictwem Serwisu niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną.
b) Rozpowszechniania utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z naruszeniem autorskich praw osobistych twórcy i autorskich praw majątkowych osoby uprawnionej.
c) Zamieszczania w Serwisie treści obraźliwych, nieprawdziwych, innych niezgodnych z obowiązującym stanem prawnym, w tym propagujących przemoc, niemoralnych czy naruszających dobre obyczaje.
d) Wykorzystywania treści zamieszczonych w Serwisie do celów innych niż w zakresie dozwolonego użytku w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez wyraźnej zgody Administratora na warunkach ściśle uzgodnionych.
30. W przypadku złamania zakazu z pkt 29 Administrator ma prawo usunąć Konto Użytkownika. Jednocześnie może podać dane Użytkownika, który złamał zakaz na żądanie władzy publicznej.
31. Użytkownik wyraża zgodę na edycję przez Usługodawcę materiałów i danych wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu, a w szczególności zmiany rozmiaru lub wagi plików graficznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego ich wyświetlania i funkcjonowania Serwisu a także innych zmian związanych z obróbką przesłanych treści. W przypadku pkt 29 Administrator zastrzega sobie także prawo modyfikacji zamieszczonych informacji. Usługobiorca a także Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcę wskazanego w swoim profilu adresu elektronicznego do przysłania informacji handlowych przez Usługodawcę i podmioty z nim współpracujące. Usługobiorca akceptując niniejszy Regulamin: Wyraża zgodę na prezentację danych, znaków graficznych (w tym zastrzeżonych na jego rzecz znaków towarowych) oraz innych treści na stronach Serwisów Administratora. Jak również na stronach partnerskich Usługodawcy w celu wykonania przez Usługodawcę umowy zawartej z Usługobiorcą. Oświadcza, że został poinformowany o możliwości wglądu do swoich danych zamieszczonych w procesie Rejestracji oraz ich aktualizacji w każdym czasie. Wyraża zgodę na edycję przez Usługodawcę materiałów i danych wprowadzonych przez Usługobiorcę do Serwisu, a w szczególności na zmiany rozmiaru lub wagi plików graficznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego ich wyświetlania i funkcjonowania Serwisu. Wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie wprowadzonych danych w celach marketingowych przez Usługodawcę, w tym na ich udostępnianie partnerom handlowym Usługodawcy. Usługobiorca ma bezwzględny zakaz: Zamieszczania plików graficznych niemających bezpośredniego związku z Usługobiorcą i prezentowaną przez niego działalnością gospodarczą. Zamieszczania numerów telefonów, komunikatorów pozwalających na kontaktowanie się na odległość, adresów stron internetowych, adresów mailowych a także odnośników do jakichkolwiek stron internetowych w miejscach do tego nieprzeznaczonych przez Usługodawcę. Podejmowanie jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Serwisu. Zamieszczanie informacji mogących wprowadzać w błąd Użytkowników i osoby trzecie. W sytuacji, o której mowa w pkt 35 Usługodawca zastrzega sobie prawo edycji lub usunięcia wpisu lub prezentacji bez konieczności wcześniejszego poinformowania o tym Usługobiorcy. Informacje zamieszczane przez Usługobiorców i Użytkowników w Serwisie powinny być sporządzone w języku polskim z uwzględnieniem zasad ortograficznych, gramatycznych i stylistycznych. Usługodawca ma prawo edycji lub usunięcia wpisu niezgodnego z wytycznymi wskazanymi powyżej. Usługodawca ma prawo do umieszczania w dowolnym miejscu Serwisu wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług podmiotów współpracujących z Usługodawcą. Usługodawca ma prawo odmówić zawarcia Umowy bez podania przyczyn w każdym czasie. Usługodawca zastrzega sobie prawo do stosowania cen promocyjnych i rabatów. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu w szczególności w przypadku prowadzenia czynności modernizacyjnych Serwisu, jednakże łączny czas nieaktywności Serwisu nie może przekroczyć 72 godzin w ciągu miesiąca. Zawarcie, zmiana i rozwiązanie umowy Usługobiorca, który dokonał Rejestracji może za pośrednictwem formularza on-line znajdującego się na podstronie Serwisu, jak również za pośrednictwem telefonu, na piśmie na adres Usługodawcy, w formie faxu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej złożyć zamówienie na świadczenie Usług. Z chwilą złożenia Zamówienia przez Usługobiorcę i jego przyjęcia przez Usługodawcę dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usługi określonej w Zamówieniu na warunkach wskazanych w Zamówieniu i niniejszym Regulaminie. Brak odmowy przyjęcia Zamówienia niezwłocznie po jego otrzymaniu oznacza jego przyjęcie przez Usługodawcę. W celu potwierdzenia zawarcia umowy Usługodawca, wysyła Usługobiorcy na adres mailowy: wypełnione Zamówienie z informacją o dacie i warunkach zawartej umowy, Regulamin korzystania z serwisu domideco.pl oraz świadczenia usług za pośrednictwem serwisu domideco.pl, oraz fakturę pro - forma . Usługobiorca zobowiązuje się przesłać wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną (zgodnie z pkt 24 regulaminu) Zamówienie pocztą na adres siedziby Usługodawcy lub w formie faxu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po otrzymaniu podpisanego Zamówienia przez Usługobiorcę, Usługodawca wysyła Usługobiorcy na adres wskazany w Zamówieniu podpisany przez siebie egzemplarz Zamówienia. Postanowienia pkt. 44 nie stosuje się w przypadku nawiązani umowy w sposób opisany w pkt. 45. W przypadku zawarcia Umowy przy obecności obydwu stron Usługobiorca otrzymuje: regulamin i ofertę w wersji obowiązującej na dzień złożenia Zamówienia oraz fakturę pro forma. Usługobiorca zobowiązuje się do współpracy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy, a w szczególności do terminowego dostarczania materiałów potrzebnych do jego wykonania. Usługa zostaje aktywowana przez Usługodawcę nie później niż w terminie 7 dni po otrzymaniu materiałów od Usługobiorcy o których mowa w pkt. 46, nie wcześniej jednak niż przed zaksięgowaniem opłaty za Usługę o której mowa w pkt. 49. Usługa może zostać aktywowana w innym terminie niż wskazany powyższej, jeżeli termin ten został ustalony w drodze indywidualnych negocjacji pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. Umowa, w zakresie w jakim ma ona charakter terminowy jest zawarta na czas uzgodniony w drodze indywidualnych negocjacji pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą. Jeżeli Usługodawca i Usługobiorca nie uzgodnią w drodze indywidualnych negocjacji okresu na jaki została zawarta umowa, umowa zawarta jest na czas określony 1 roku. Po okresie na jaki umowa została zawarta przestaje ona obowiązywać. Korzystanie z usługi po okresie na jaki była zawarta umowa wymaga złożenia kolejnego zamówienia. Usługobiorca dokonuje opłaty za Usługę na podstawie wystawionej przez Usługodawcę faktury, dostarczanej Usługobiorcy. W przypadku braku indywidualnych negocjacji co do ceny obowiązuje cena z cennika w chwili złożenia Zamówienia. Opłata za usługę jest pobierana w całości z góry. Termin płatności wynosi 14 dni od wystawienia faktury przez Usługodawcę. Wskazanie innego terminu płatności w Zamówieniu nie wiąże stron o ile nie zostało indywidualnie uzgodnione i wyraźnie zaakceptowane przez Usługodawcę. Usługobiorca, którego dane niezbędne do wystawienia faktury uległy zmianie, jest zobowiązany do dokonania aktualizacji danych poprzez złożenie wniosku "Zmiana Danych". Wniosek musi być dostarczony na adres siedziby Usługodawcy. Usługodawca może w każdej chwili bez podania przyczyn zawiesić świadczenie nieodpłatnej Usługi korzystania ze strony internetowej. Usługodawcy przysługuje prawo do powstrzymania się ze świadczeniem płatnej Usługi tylko w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu lub Zamówienia, w tym z przyczyn nie dotrzymania terminu płatności. Za okres powstrzymania z tego tytułu świadczenia Usługi Usługodawca zachowuje prawo do wynagrodzenia. O powstrzymaniu się ze spełnieniem świadczenia Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę poprzez przesłanie informacji na adres mailowy wskazany w Zamówieniu. W przypadku Pakietu usług naruszenie umowy lub Regulaminu w zakresie jednej z usług upoważnia do powstrzymania się ze świadczeniem wszystkich Usług lub tylko niektórych według wyboru Usługodawcy. Usługodawca może odstąpić od umowy o świadczenie Usługi w terminie 2 lat od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego odstąpienie od umowy w następujących sytuacjach: W przypadku gdy Usługodawca nie otrzyma potwierdzenia zawarcia Umowy. Usługobiorca zalega co najmniej 14 dni z zapłatą należności wobec Usługodawcy z jakiegokolwiek tytułu, w tym z tytułu wynagrodzenia za Usługę, bez konieczności uprzedniego wezwania do zapłaty. Zamówienie zostało złożone przez osobę nie będącą przedsiębiorcą. Usługobiorca zamieszcza treści sprzecznie z regulaminem. Odstąpienie od umowy o świadczenie Usługi uważa się za skutecznie złożone z chwilą wysłania go na adres mailowy Usługobiorcy podany w Zamówieniu. Postępowanie reklamacyjne Wszelkie zastrzeżenia Użytkownika i Usługobiorcy związane z korzystaniem Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: reklamacje@archidesk.pl Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 30 dni roboczych od daty wpływu zgłoszenia. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail podany przez Użytkownika/ Usługodawcę. Własność intelektualna Użytkownik za pośrednictwem Konta a Usługobiorca w ramach zawartej umowy ma prawo zamieszczać treści, podlegające ochronie prawnej, w szczególności na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych czy też ustawy Prawo własności przemysłowej (np. zdjęcia, prace plastyczne, projekty, opisy, komentarze etc). Użytkownik a także Usługobiorca, zamieszczając ww. treści oświadcza, iż posiada do nich prawa autorskie majątkowe, a w przypadku zdjęć z wykorzystaniem wizerunku osób fizycznych także zgodę na wykorzystanie wizerunku danych osób, a w przypadku zamieszczania zarejestrowanych znaków towarowych także prawo do używania ich na terytorium RP. Zamieszczenie przez Użytkownika treści w Serwisie jest jednoznaczne z udzieleniem Administratorowi licencji do korzystania z tych treści przez czas, w jakim Użytkownik będzie zarejestrowany w Serwisie (tj. do czasu usunięcia Konta) i przez kolejnych 8 lat, liczonych od dnia usunięcia Konta w Serwisie. Zamieszczenie w Serwisie przez Usługodawcę treści, o których mowa w pkt 58, jest jednoznaczne z udzieleniem Administratorowi licencji do korzystania z nich na okres trwania Umowy z prawem upoważnienia innych Usługobiorców do korzystania z przedmiotu licencji w ramach świadczenia Usługi. Licencja na korzystanie z treści, o których mowa w pkt 58, o której mowa w pkt 60 i 61, obejmuje następujące pola eksploatacji: Publikacja w Serwisach Administratora a także serwisach partnerskich. Utrwalanie, zwielokrotnianie i wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu (w tym technika drukarską, reprograficzna i cyfrową). Wprowadzenie do obrotu oryginału albo kopii egzemplarzy. Użyczanie i najem oryginału albo kopii egzemplarzy na rzecz osób trzecich. Publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, w tym publiczne udostępnianie, w taki sposób by każdy mógł mieć dostęp do treści w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a więc w szczególności publikacja w Internecie i wprowadzenie do pamięci komputera. W przypadku zamieszczenia treści niespełniających warunków wskazanych w pkt 59, Użytkownik a także Usługobiorca osobiście ponosi odpowiedzialność za naruszenie majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. Ochrona danych osobowych Administrator działa zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) a także posiada zgłoszoną u Głównego Inspektora Danych Osobowych bazę danych. Administrator lub podmiot z nim współpracujący przetwarza dane osobowe Użytkownika, na podstawie uzyskanej od niego zgody, zawarte w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji Usług i w celach marketingowych związanych z profilem działalności. Administrator zapewnia pełną ochronę poufności danych Użytkowników. Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich aktualizacji. Udostępnienie danych przez Użytkownika jest dobrowolne. W razie zażądania zaprzestania przetwarzania lub usunięcia wszelkich danych jest równoznaczne z koniecznością usunięcia Konta Użytkownika. Administrator jest uprawniony do usunięcia danych Użytkownika, który podał dane niepełne lub niezgodne z prawdą. Odpowiedzialność Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi zachowując należytą staranność w zakresie istniejących możliwości technicznych, a Usługobiorca i Użytkownik zobowiązują się do korzystania z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami. Naruszenie postanowień Regulaminu oznacza niewłaściwe wykonanie umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz stanowi podstawę dochodzenia odszkodowania w przypadku poniesienia szkody w związku z naruszeniem Regulaminu. Naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu stanowi zarówno działanie jak i zaniechanie zmierzające do jego naruszenia lub obejścia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: Treści umieszczone przez Usługobiorcę i Użytkownika w Serwisie. Naruszenie praw autorskich osobistych i majątkowych osób trzecich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe, wzory przemysłowe i wzory użytkowe przez Usługobiorcę i Użytkownika. Naruszenie wizerunku osób fizycznych. Zgodność ze stanem faktycznym informacji dotyczących produktów lub usług umieszczanych w Serwisie przez Usługodawcę i Użytkowników. Cenę, jakość i bezpieczeństwo oferowanego przez Usługobiorcę towaru lub usługi, czy wskazanie tych danych przez Użytkownika w zakresie, jakim umożliwiają to funkcje techniczne Serwisu. Niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie transakcji, dokonywanych między Usługobiorcami a Użytkownikami lub Usługobiorcami i osobami trzecimi (Usługodawca nie bierze udziału ww. transakcjach). Ewentualne ograniczenia dostępu do Serwisu spowodowane czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od Usługodawcy, w szczególności wynikającymi z działania siły wyższej lub operatora telekomunikacyjnego, wywołanymi przez podmioty trzecie awariami czy przerwami technicznymi. Jakiekolwiek zmiany uczynione przez osoby trzecie, w następstwie przejęcia przez nie Danych dostępowych potrzebnych do zalogowania do Konta. Wszelką odpowiedzialność za treści umieszczane w Serwisie przez Usługodawcę na zlecenie Usługobiorcy w zakresie prawdziwości i zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Regulaminem ponosi Usługobiorca. Użytkownik jest odpowiedzialny osobiście za treści i materiały umieszczane w Serwisie. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o naruszeniu przez Usługobiorcę lub Użytkownika postanowień Regulaminu, Usługodawca jest upoważniony do usunięcia w szczególności treści lub zdjęć (a także innych materiałów zamieszczonych w Serwisie) po uprzednim bezskutecznym poinformowaniu Usługobiorcy o konieczności usunięcia treści lub materiału i żądaniu usunięcia wskazanego naruszenia. Ochrona prawno - karna Serwis jest wyłączną własnością Administratora chronioną prawem. Bezprawne przetwarzanie, powielanie, publikowanie lub używanie do dalszej odsprzedaży elementów składowych Serwisu stanowi naruszenie - ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej ( t.j. Dz. U. 2003 Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych ( Dz. U. 2001 Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. 1997 Nr 88, poz. 553 z późn. zm.). Złamanie w/w. Postanowień będzie skutkowało natychmiastowym powiadomieniem organów ścigania o popełnieniu przestępstwa, jak również wystąpieniem z powództwem cywilnym o przyznanie odszkodowania z tytułu poniesionych strat i utraconych korzyści. Zmiana regulaminu Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów Regulaminu. Regulamin w nowym brzmieniu zostanie podany do wiadomości Użytkownikom i Usługobiorcom na stronie Serwisu. Postanowienia końcowe Wszelkie spory będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia właściwym do rozstrzygania będzie Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Zmiana formy prawnej Usługodawcy oznacza kontynuację świadczenia Usług przez podmiot, będący jego prawnym następcą. Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Usługobiorcy o zaistniałej zmianie drogą mailową. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną a także inne obowiązujące przepisy.