Regulamin

ArchiDESK - Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO ARCHIDESK.PL

I. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące definicje:
Serwis – za serwis rozumie się stronę internetową umieszczoną pod adresem archidesk.pl, stanowiącą platformę internetową, administrowaną przez PCAW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-809 Warszawa, ul. Kałuszyńska 7 lok. 10, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694286, NIP 1132950437, REGON 368261327 (dalej jako: PCAW), na którą składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Archipartnerów oraz Architektów wraz z zawartością tej strony;
Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest PCAW; Archipartner - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność gospodarczą w szeroko rozumianej branży architektonicznej, dekoratorskiej, stylistyki wnętrz; Architekt – osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność gospodarczą lub działa w szeroko rozumianej branży architektonicznej, dekoratorskiej, stylistyki wnętrz;
Korzystający – Archipartner / Architekt;
Konto – dostępne dla danego Korzystającego miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Korzystający wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także może on w tym miejscu dokonywać działań i operacji związanych z funkcjonowaniem w Serwisie przy użyciu narzędzi udostępnianych mu przez Administratora;
Profil – zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Korzystającego, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Korzystającego do Serwisu;
Baza Korzystających – zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Korzystających do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Korzystającego, na potrzeby świadczenia usług Serwisu; Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać, przechowywać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej.

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Podstawowym przedmiotem działalności Serwisu jest udostępnianie Korzystającym platformy wymiany treści online związanych z szeroko pojętą branżą architektoniczną, stylistyki wnętrz, dekoratorską, w tym umożliwienie Korzystającym prezentowania siebie i swoich treści marketingowych, nawiązywania kontaktów z innymi Korzystającymi, prezentowania Korzystającym informacji o wydarzeniach branżowych. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Zalecane jest korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych, z włączoną obsługą plików "cookies”. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Korzystającego, a także dla bezpieczeństwa danych Korzystającego zapisanych na Koncie w Serwisie. Każdy Korzystający powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Korzystającego w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.

III. USŁUGI ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

Użytkownicy w ramach Serwisu mają możliwość przeglądania jego treści i korzystania z udostępnionych przez Administratora funkcjonalności. Administrator w szczególności umożliwia Architektom wprowadzanie do Serwisu zapytań dotyczących zapotrzebowania na konkretne produkty lub usługi z branży stylistyki wnętrz, dekoratorskiej, architektonicznej itp., a Archipartnerom umożliwia dostęp do tych zapytań i kierowanie spersonalizowanych ofert produktów lub usług w odpowiedzi na te zapytania. Przeglądanie zasobów Serwisu oraz korzystanie z jego poszczególnych funkcjonalności dostępne jest po zalogowaniu dla Korzystających, których konta w Serwisie zostały pozytywnie przez Administratora zweryfikowane, oraz którzy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, przy czym zakres tego dostępu może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczony przez Administratora bez podawania przyczyn. Korzystający otrzymują na adres skrzynki e-mail przypisanej do Konta notyfikacje o wszelkich zdarzeniach dotyczących Korzystającego, w szczególności o nowych zapytaniach lub ofertach. Administrator ma prawo bez zgody Korzystających do zmiany lokalizacji serwerów, na których działa Serwis. Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości, może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora.

IV. UCZESTNICTWO W SERWISIE

Korzystającymi z Serwisu mogą być podmioty określone w pkt. I ust. 3 i 4, którzy po zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu zrealizują procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta i których Konta zostaną pozytywnie zweryfikowane przez Administratora. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikowania statusu Korzystającego określonego w pkt. I ust. 3 i 4, w szczególności poprzez żądanie podania w procedurze rejestracji w Serwisie numeru NIP lub innych danych pozwalających na zweryfikowanie tego statusu. Niedozwolone jest udostępnianie Konta innym osobom, w tym innym Korzystającym. Poprzez rejestrację w Serwisie Korzystający oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu. Administrator zastrzega prawo do ograniczania dostępu do Serwisu i wszystkich bądź niektórych jego funkcjonalności poprzez blokowanie Kont Korzystających, którzy korzystają z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu bądź w jakikolwiek inny sposób zakłócają funkcjonowanie Serwisu.

V. REKLAMACJE

Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Korzystających poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi za pośrednictwem poczty email, wysyłając wiadomość na adres [email protected] W sposób, o którym mowa w pkt. 1, reklamuje się poszczególne usługi świadczone w Serwisie. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Korzystającego do wskazówek udzielanych Korzystającym na bieżąco za pośrednictwem Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.

VI. DANE OSOBOWE

Każdy Korzystający w procesie rejestracji Konta podaje dobrowolnie dane osobowe niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Konta w Serwisie. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu umożliwienia Korzystającemu korzystania ze wszelkich funkcjonalności Serwisu. Baza Korzystających podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych) zgromadzonych w Bazie jest PCAW. Każdy Korzystający ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Administratora, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Korzystających. Każdy Korzystający ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych co do przetwarzania przez Administratora jego danych osobowych. W przypadku zgłoszenia przez Korzystającego żądania zaniechania przetwarzania jego danych osobowych, ich usunięcie z Bazy Korzystających powoduje usunięcie Konta z Serwisu. Dane osobowe przetwarzane są przez okres istnienia Konta w Serwisie. Administrator przekazuje dane osobowe Korzystającego innym Korzystającym, w celu zapewnienia realizacji przedmiotu działalności Serwisu.

VII. ZMIANA REGULAMINU

Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Administratora. Zmiany będą udostępniane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu za pośrednictwem Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Korzystający powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Korzystającego. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Korzystający powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator posiada swoją siedzibę w Polsce. Serwis działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Korzystających niniejszego Regulaminu należy kierować na adres e-mail [email protected] Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie.